<<<На головну 

Історія міста Володимир-Волинський

    

   Багате на подiї древнє тисячолiтнє мiсто Володимир. Перша згадка про мiсто пiд назвою “Володимир” збереглася у “Повiстi временних лiт”- найстарiшому київському лiтописi, укладеному в XII ст. на основi попереднiх лiтописних записiв. Володимир був важливим економiчним, полiтичним i культурним центром Київської Русi, столицею Галицько-Волинського князiвства, центром древньоруської писемностi. Тут народжувались сторiнки Галицько-Волинського лiтопису.
У Волинському колегiумi вчився, а потiм викладав вiдомий фiлософ-просвiтитель i письменник Феофан Прокопович. Вчителем iсторiї i географiї в мiському двокласному училищi був Юхим Кримський, в сiм’ї якого народився А.Ю Кримський-вiдомий український вчений i письменник. Мiсто було резиденцiєю одного iз iнiцiаторiв церковної унiї- єпископа Iпатiя Потiя, звiдсiля походив i один з найбiльш фанатичних проповiдникiв унiатства Йосафат Кунцевич.
З мiста Володимира розпочав шлях у науку вiдомий вчений в галузi фiзики i математики професор Вiльнюського унiверситету Степан Стубiлевич. Враховуючи iсторичне та полiтичне значення об’єднання Волинського i Галицького князiвств в єдине полiтичне державне утворення - Галицько-Волинське князiвство, а також його роль у становленнi засад української державностi, Кабiнетом Мiнiстрiв України 1 березня 1999 року було прийнято розпорядження про вiдзначення 800-рiччя цiєї подiї в мiстi Володимирi-Волинському. Сьогоднi основу економiчного потенцiалу мiста складають пiдприємства харчової, переробної, лiсообробної i легкої промисловостi. Проте останнiм часом структура його економiки докорiнно змiнюється. Це пов’язано iз загальними економiчними процесами, що вiдбуваються в Українi. Традицiйнi бiди української економiки - непомiрнi податки, брак обiгових коштiв, низька конкурентноспроможнiсть продукцiї, засилля закордонних дешевих товарiв - привели до того, що економiчнi показники дiяльностi пiдприємств рiзко погiршились. Переважна бiльшiсть з них скоротила обсяг випуску продукцiї, а деякi взагалi змушенi були припинити на деякий час виробництво. Гострою є проблема збуту продукцiї. Але, незважаючи на важкi економiчнi умови сьогодення, мiсцевi пiдприємства прагнуть знайти своє мiсце в системi ринкових вiдносин. Це досягається насамперед за рахунок конкурентноздатної продукцiї i освоєння випуску нових видiв товарiв, послуг, що користуються попитом у населення. Найбiльше таких нововведень на ВАТ ”Луга”, фiрмi ”Меблi” ЛТД, ВАТ ”Володимир-Волинський хлiбзавод“, ВАТ”Консервний завод". Далеко за межами областi та України вiдома продукцiя ВАТ ”Луга”. Новi ринковi вiдносини спричинили глибокi змiни в структурi торгiвлi i громадського харчування. Переважна частина закладiв цiєї сфери в процесi малої приватизацiї змiнила форму власностi. З’явились новi торговельнi фiрми i органiзацiї. У мiстi зареєстровано 220 пiдприємств i органiзацiй, у сферi торгiвлi i громадського харчування дiє 240 закладiв. Пiдприємницькою дiяльнiстю займається понад 1200 фiзичних осiб. Протягом останнiх рокiв стабiльно розвивається малий бiзнес. Помiтну роль в економiцi мiста вiдiграють новостворенi пiдприємства. Це в основному МП i СП. Серед них 74% займаються торговельною дiяльнiстю. МП створенi також у деревообробнiй i будiвельних галузях. У 90-х роках у мiстi створено цiлий ряд пiдприємств iз залученням iноземного капiталу. Вкладають грошi в економiку мiста фiрми i пiдприємцi з Росiї, Польщi, Францiї. СП дiють у сферi торгiвлi i деревообробнiй галузi. Цi пiдприємства працюють рентабельно i випускають конкурентноздатну продукцiю.

 

 

 

 

Відкрите акціонерне товариство “ЛУГА” 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський.,вул. Драгоманова, 38 Тел./факс 8(03342) 2-09-08
vvluga@ukrpost.ua

Володимир-Волинський форум 
Hosted by uCoz